VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

GLARE

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi objednavatelem a dodavatelem marketingových služeb GLARE MARKETING agency s.r.o., se sídlem Šaldova 219/1, Praha 8, PSČ 18600, IČO 11712376, DIČ CZ11712376

II. PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
 1. Dodavatel se zavazuje pravidelně poskytovat Objednavateli uvedené služby a Objednavatel se zavazuje Dodavateli za poskytnuté Služby zaplatit Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Objednávce.
 2. Rozsah poskytovaných služeb je uvedený ve specifikaci této objednávky výše.
 3. Poskytnutí Služeb, které by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Dodavatel právo odmítnout.
 4. V případě odmítnutí poskytnutí Služby podle předchozího odstavce se poskytnutí dané Služby přesouvá do následujícího měsíce, pokud Objednavatel nesdělí Dodavateli, že o poskytnutí Služby v takovém případě nemá zájem.
III. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 1. Dodavatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát pokynů Objednavatele.
 2. Dodavatel je povinen upozornit Objednavatele na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Objednavatel potvrdí Dodavateli, že na splnění pokynu i přesto trvá.
 3. Dodavatel má právo požadovat během poskytování Služeb přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na poskytování Služeb.
 4. V případě prodlení Objednavatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Dodavateli podle této Smlouvy má Dodavatel právo přerušit poskytování Služeb do zaplacení daného finančního plnění.
 5. Dodavatel má právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám (subdodavatelům).
 6. V případě, že Dodavatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Objednavatele, má Objednavatel povinnost poskytnout Dodavateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.
 7. Objednavatel se zavazuje zajistit Dodavateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, zejména se Objednavatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
 8. Je-li podstatou poskytování služeb Dodavatelem na základě této smlouvy autorská činnost ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příp. je-li výsledkem činnosti Dodavatele autorské dílo, poskytuje tímto Dodavatel Objednavatelovi k tomuto předmětu chráněnému autorským právem výhradní licenci, a to územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Licence je udělena pro všechny způsoby užití. Objednavatel má právo udělit třetím osobám podlicence v plném či částečném rozsahu, a to v neomezeném počtu. Objednavatel má právo zcela či částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Dodavatel uděluje souhlas. Odměna za udělení licence je součástí odměny dle čl. 5 této Smlouvy.
IV. ODMĚNA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
 1. Objednavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v této objednávce .
 2. Dodavatel má právo na Odměnu v plné výši, i pokud Objednavatel nevyužije plný rozsah Služeb uvedený v této Objednávce a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
 3. Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Jakékoliv finanční plnění pro Dodavatele se platí bankovním převodem na bankovní účet Dodavatele, číslo účtu 299804870/0300, vedený u ČSOB.
 2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit Partnerovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
VI. ZADÁVÁNÍ PODKLADŮ DODAVATELI
  1. Objednavatel bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb Dodavateli jedním z následujících způsobů:

a) elektronicky na e-mailovou adresu info@glare.cz, lenka@glare.cz
b) telefonicky na tel. č. 723 652 948

VII. DŮVĚRNOST
 1. Dodavatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě, databázi zákazníků Objednavatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednavatele, marketingovou strategii Objednavatele, informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednavatele, způsob fungování podniku Objednavatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednavatele. (dále jen „Důvěrná informace“).
 2. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce VII. 1 této Objednávky platí s výjimkou případů, kdy: Objednavatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
 3. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
 4. Objednavatel tímto dává Dodavateli souhlas k tomu, aby jej Dodavatel uváděl jako svého zákazníka.
 5. Dodavatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednavatele.
VII. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY
 1. Objednavatel má právo od této Objednávky odstoupit v případě, že: Dodavatel je v prodlení s poskytnutím Služeb delším než 14 dní; Dodavatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Dodavatele a/nebo Dodavatel vstoupí do insolvence; Dodavatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 30 dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
 2. Dodavatel má právo od této Objednávky odstoupit v případě, že: Objednavatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než 30 dní;Objednavatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednavatele a/nebo Objednavatel vstoupí do insolvence; Objednavatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 30 dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
 3. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Objednávky i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
 4. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
 5. V případě odstoupení jsou Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
VIII. VYŠŠÍ MOC
 1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
 2. Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
 3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Vztahy Dodavatele s Objednavatelem se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“). Od ustanovení níže uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody mezi Objednavatelem a Dodavatelem služeb.
 2. Vztahy Objednavatele a Dodavatele neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.
 3. Pro případ sporu ze smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek se účastníci dohodli ve smyslu ust. § 89a o.s.ř. tak, že místně příslušným soudem je soud vydavatele.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

LENKA TŮMA POBEHOVÁ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi objednavatelem a dodavatelem marketingových služeb OSVČ Lenkou
Tůma Pobehovou, se sídlem Šaldova 219/1, Praha 8, PSČ 18600, IČ 04278241, DIČ CZ9154101946

II. PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
 1. Dodavatel se zavazuje pravidelně poskytovat Objednavateli uvedené služby a Objednavatel se zavazuje Dodavateli za poskytnuté Služby zaplatit Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Objednávce.
 2. Rozsah poskytovaných služeb je uvedený ve specifikaci této objednávky výše.
 3. Poskytnutí Služeb, které by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Dodavatel právo odmítnout.
 4. V případě odmítnutí poskytnutí Služby podle předchozího odstavce se poskytnutí dané Služby přesouvá do následujícího měsíce, pokud Objednavatel nesdělí Dodavateli, že o poskytnutí Služby v takovém případě nemá zájem.
III. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
 1. Dodavatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát pokynů Objednavatele.
 2. Dodavatel je povinen upozornit Objednavatele na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Objednavatel potvrdí Dodavateli, že na splnění pokynu i přesto trvá.
 3. Dodavatel má právo požadovat během poskytování Služeb přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na poskytování Služeb.
 4. V případě prodlení Objednavatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Dodavateli podle této Smlouvy má Dodavatel právo přerušit poskytování Služeb do zaplacení daného finančního plnění.
 5. Dodavatel má právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám (subdodavatelům).
 6. V případě, že Dodavatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Objednavatele, má Objednavatel povinnost poskytnout Dodavateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.
 7. Objednavatel se zavazuje zajistit Dodavateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, zejména se Objednavatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
 8. Je-li podstatou poskytování služeb Dodavatelem na základě této smlouvy autorská činnost ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příp. je-li výsledkem činnosti Dodavatele autorské dílo, poskytuje tímto Dodavatel Objednavatelovi k tomuto předmětu chráněnému autorským právem výhradní licenci, a to územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Licence je udělena pro všechny způsoby užití. Objednavatel má právo udělit třetím osobám podlicence v plném či částečném rozsahu, a to v neomezeném počtu. Objednavatel má právo zcela či částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Dodavatel uděluje souhlas. Odměna za udělení licence je součástí odměny dle čl. 5 této Smlouvy.
IV. ODMĚNA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
 1. Objednavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v této objednávce .
 2. Dodavatel má právo na Odměnu v plné výši, i pokud Objednavatel nevyužije plný rozsah Služeb uvedený v této Objednávce a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
 3. Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Jakékoliv finanční plnění pro Dodavatele se platí bankovním převodem na bankovní účet Dodavatele, číslo účtu 0-280962588/0300, vedený u ČSOB.
 2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit Partnerovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
VI. ZADÁVÁNÍ PODKLADŮ DODAVATELI
  1. Objednavatel bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb Dodavateli jedním z následujících způsobů:

a) elektronicky na e-mailovou adresu info@glare.cz, lenka@glare.cz
b) telefonicky na tel. č. 723 652 948

VII. DŮVĚRNOST
 1. Dodavatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije: žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě, databázi zákazníků Objednavatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednavatele, marketingovou strategii Objednavatele, informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednavatele, způsob fungování podniku Objednavatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednavatele. (dále jen „Důvěrná informace“).
 2. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce VII. 1 této Objednávky platí s výjimkou případů, kdy: Objednavatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci, takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy, je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
 3. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
 4. Objednavatel tímto dává Dodavateli souhlas k tomu, aby jej Dodavatel uváděl jako svého zákazníka.
 5. Dodavatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednavatele.
VII. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY
 1. Objednavatel má právo od této Objednávky odstoupit v případě, že: Dodavatel je v prodlení s poskytnutím Služeb delším než 14 dní; Dodavatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Dodavatele a/nebo Dodavatel vstoupí do insolvence; Dodavatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 30 dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
 2. Dodavatel má právo od této Objednávky odstoupit v případě, že: Objednavatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než 30 dní;Objednavatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednavatele a/nebo Objednavatel vstoupí do insolvence; Objednavatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než 30 dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
 3. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Objednávky i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
 4. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
 5. V případě odstoupení jsou Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
VIII. VYŠŠÍ MOC
 1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
 2. Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
 3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Vztahy Dodavatele s Objednavatelem se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“). Od ustanovení níže uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody mezi Objednavatelem a Dodavatelem služeb.
 2. Vztahy Objednavatele a Dodavatele neupravené Podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání Služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.
 3. Pro případ sporu ze smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek se účastníci dohodli ve smyslu ust. § 89a o.s.ř. tak, že místně příslušným soudem je soud vydavatele.