ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GLARE

Společnost GLARE MARKETING agency s.r.o., IČO 11712376, se sídlem Šaldova 219/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353290 chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

GLARE MARKETING agency s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné během Vašeho používání těchto internetových stránek www.glare. cz, (ii) zpracování osobních údajů ze strany GLARE MARKETING agency s.r.o. během plnění smluv s obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností a na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti. Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro tyto účely:
• Plnění smlouvy (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, smluv o poskytování služeb apod.);
• Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
• Oprávněný zájem správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů GLARE MARKETING agency s.r.o., například posuzování bonity zákazníka);
• Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání, v případě Vaší žádosti o zasílání newsletterů či v případě využití elektronického formuláře pro kontaktování).

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

GLARE MARKETING agency s.r.o. je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:
• Jméno a příjmení
Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
• Kontaktní adresa
Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
• E-mail
Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
• Telefonní číslo
Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
• Číslo účtu
Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
• IČO, DIČ
Plnění smluvního vztahu, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního
vztahu.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V naší společnosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným GLARE MARKETING agency s.r.o., případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů info@glare.cz
V zákonem stanovených případech jsme oprávněny, resp. povinni, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci, popř. jiné údaje, které obdržíme od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijeme za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že GLARE MARKETING agency s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností GLARE MARKETING agency s.r.o. své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:
• Plnění smluvního vztahu po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
• Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
• Oprávněný zájem správce maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány
protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se
na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.
• Právo na přístup k osobním údajům:
chcete-li vědět, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti budeme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
• Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů:
v případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
• Právo na výmaz:
v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá zákonná povinnost.
• Právo na omezení zpracování osobních údajů:
v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
• Právo na přenositelnost údajů:
v případě, že chcete, aby Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.
• Právo vznést námitku:
máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů. V případě, že GLARE MARKETING agency s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla nebo emailem na info@glare.cz. GLARE MARKETING agency s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.